marți, 27 aprilie 2010

pslmi la vecernia sufletului

Marion Manolescu

Psalmi la
vecernia sufletului


SPONSORI: Ing.Ciocan Marin
Ing,Regep Genghiz
Ing Beznea Dan
Prof.Gafar Echrem
Consilier editorial:prof.dr.Const Miu


Lectori carte:Prof Manolescu Maria
:Prof Penelea Tatiana

Coperta:Marion Manolescu
Tehnoredactare: Marion Manolescu
DECRIEREA CIP A BIBLIOTECII NATIONALE A ROMANIEI
MANOLESCU,MARION
PSALMI LA VECERNIA SUFLETULUI MARION MANOLESCU, PSALMI LA VECERNIA SUFLETULUI EDITURA VIROM CONSTANŢA 2010

ISBN

Marion Manolescu
Psalmi la
vecernia sufletului


Editura Virom
Constanţa
2010

Soţiei mele

MOTTO:

„Domnul a zis către Mine:
"Fiul Meu eşti Tu,
Eu astăzi
Te-am născut!”

Psalmul 1 al lui David versetul 7

„Vreau să te pipăi şi să urlu:”Este!”

Tudor Arghezi- Psalm


NEUITAREA – concept fundamental
pentru poetica lui Marion Manolescu

Studiu bio-bibliografic
Prof. Dr. Const. MIU

S-a născut la 9(16) aprilie 1947 în comuna Dragomireşti-Vale ,judeţul Ilfov, unde tatăl său era profesor la un liceu cu profil agricol.După absolvirea liceului Matei Basarab din Bucureşti,urmează cursurile Universităţii Bucureşti, facultatea de limba şi literatura română-franceză,pe care a absolvit-o în 1972 când este repartizat ca profesor de limba română la şoala din comuna Nicolae Bălcescu,,judeţul Constanţa În anul următor se transferă în Medgidia la şcoala nr.5(azi CARASU-vechea denumire a oraşului)unde funcţionează şi astăzi.Scrie din liceu, dar tatăl său –poetul Ion Sofia Manolescu trecut în Istoria literaturii de George Călinescu - nu l-a încurajat. “Poezie sărăcie” -zicea acesta – şi l-a rugat pe poetul Ilie Constantin ,care era responsabil cu poşta redacţiei la revista “Luceafărul” ,să nu-l publice până nu termină facultatea.Şi câtă dreptate a avut deşi fiul i-a reproşat acest lucru.Debutează în ziarul local “Medgidia azi” în 2000 la vârsta de 53 de ani.În 2005 apare primul său volum,”Frumuseţea clipei”,apoi 4 volume bilingve(română-franceză):
”Pribeag printre gânduri” (2005) ,”Braţele destinului” (2008)”Internet cafe”(2009),
Pro-verbe”(2009)şi “Ultimul poştaş”(2010).
În consideraţiile mele făcute cu prilejul lansării volumului de versuri Ultimul poştaş (Editura Virom, Constanţa, 2010), semnat de poetul Marion Manolescu, spuneam – printre altele – că dacă tatăl autorului – Ion Sofia Manolescu – a fost reţinut de G. Călinescu în ILR de la origini până în prezent, fiul îşi întrece părintele, sub aspect spiritual, iar într-o posibilă şi necesară ILR din Dobrogea, cărţile lui Marion Manolescu vor atrage atenţia oricărui critic şi istoric literar, spre a face referiri la ele.
În peisajul literaturii actuale din Dobrogea, poetul Marion Manolescu este o voce inconfundabilă, remarcată de către critica literară chiar de la volumul ce marca debutul său editorial. –Cu fiecare nou volum publicat, Marion Manolescu s-a dovedit a fi modern atât prin forma poeziilor, cât şi prin problematica abordată. Bunăoară, în Pribeag printre gânduri, Marion Manolescu propunea cititorilor o poetică inedită pentru eul poetic aflat – după cum şi titlul indică – în postura unui pribeag pe tărâmul gândurilor. Autorul reia aici câteva teme biblice, pe care le prelucrează, din perspectiva titlului cărţii, evidenţiind astfel condiţia omului modern – aceea a unui pribeag (fie el şi printre gânduri), în căutarea sinelui. În Frumuseţea clipei, poetica privirii era indisolubil legată de cea a gândului, acesta fiind ales de către poet spre a complini vidul sufletesc.
Creaţiile din Braţele destinului topesc în creuzetul inimii experienţele lirice anterioare, relevând, mai cu seamă, un poet impresionist. Unele doar visate, minunăţiile Parisului se dezvăluie admiratorului de frumos, mai la tot pasul, frumuseţea fiindu-le augmentată şi de lumina din ochii privitorului. Aici, pentru cititor – compagnon d’un voyage imaginaire – poetica privirii este „biletul de intrare” în Luvrul sufletului, pentru că toate locurile ( obiectivele cultural-istorice din Franţa sunt văzute de către autor cu ochii inimii.
În volumul Internet cafe, noutatea constă în uzitarea unor termeni şi simboluri specifice internetului. Însă, prin trăirile pe care le sesizăm în fiecare creaţie, acestea sunt umanizate. Elocvente sunt poeziile Iconiţă: „Te sun / pun camera web în funcţiune / şi aştept / să-mi accepţi / sentimentele / virusate / de emoţie// O doamnă indiscretă / care-mi spionează mereu paşii / îmi spune să-ţi las / un mesaj…” şi Eu. Com: „Sunt / numai pentru tine / şi dacă vrei / dă clic pe inima mea / pentru a-mi pierde / sufletul / şi aşa rătăcit / între atâtea apeluri // Subscrie acum…”. Dacă avem în vedere moto-ul ales de poet („Noul nostru idol este internetul”), vom spune că în şi prin acest volum de versuri Marion Manolescu realizează o asociere prin disociere. Sintagma noastră relevă un paradox, pe care trebuie să-l explicăm: împrumutând limbajul şi simbolurile internet-ului, poetul acceptă acest nou idol (a se vedea şi folosirea pluralului colectiv nostru), însă prin umanizarea de care aminteam la începutul acestor consideraţii pe marginea volumului, poetul se disociază, dând acestei lumi frumuseţea sentimentelor sale.
Şi în volumele anterioare am remarcat sinceritatea autorului, însă în volumul de versuri Ultimul poştaş ea este mai gravă, fiindcă pe lângă adresarea către un „destinatar”/ prieten prezent, „poştaşul” aduce misiva şi pentru prietenul plecat. „Expeditorul” unei alt fel de misive înţelege că numai scrisul poate surmonta bariera timpului neiertător: „Ţi-am scris numele/ pe o frunză/ dar frunza/ a fost luată de vânt/ Ţi-am scris numele/ pe un nor/ dar ploaia/ l-a risipit/ şi revoltat/ ţi-am scris numele/ pe o carte/ să nu mă uiţi/ nicodată” (Scrisoare). De altfel, neuitarea ca formă a nemuririi este conceptul fundamental, definitoriu pentru întreaga poetică a lui Marion Manolescu.
De reţinut că în volumul Ultimul poştaş, în postura atât de autor de „cărţi poştale”, cât şi de aducător/ purtător al acestora, Marion Manolescu scrie prietenilor – toţi păstraţi în cartea inimii –, fiecare din aceste creaţii fiind o oglindă retrovizoare, în care se reflectă atât chipul expeditorului, cât şi cel al destinatarului: „Chipul meu – chipul cenuşii/ Oglindit în revolta lumii/ Sărută resemnat/ Mânia/ Înstrăinării de/ Neprihănire şi/ Sihăstria gândului devine/ Teama/ Eternă/ Fără de care/ Angoasele /Necunoscute până acum/ Evocă/ Singurătatea părerii de rău/ Cicatrizate pe/ Umărul lui Dumnezeu” (Revolta cenuşii). Angoasele autorului sunt şi angoasele „destinatarului” – Cosmin Ştefănescu –, şi el poet aflat în căutarea neprihănirii divine, prin actul poetic, acest act fiind specific tuturor iubitorilor de frumos, ce suferă şi se jertfesc prin cuvântul metaforizat. Versurile lui Marion Manolescu, din acest volum publicat la Editura Virom, au şi o încărcătură gnomică. Dacă în Pro… Verbe erau dezvoltate/ prelucrate liric aforisme din tezaurul înţelepciunii omenirii („Trece-mă râu/ să nu rămân/ piatră uscată// Trece-mă piatră/ să nu rămână/ râul uscat” – iată ecoul poetic al binecunoscutului proverb Apa trece, pietrele rămân, din poezia Şi dacă), în noul volum, gnomicul este esenţializat şi are un grad mai mare de generalizare: „Pentru păcatele drumului străbătut/ Ecoul înfrângerii/ Ni se aşterne în aduceri-aminte şi / Etalată pe degetul clipei/ Lacrima uscată a rugii/ Eterne/ Atârnă păianjen de/ Tăcerea adunată-n colţ de vecernii” (Degetul clipei).
În prefaţa la volumul Ultimul poştaş, avansam ipoteza că ultima secţiune a cărţii, prin tematica abordată, ar putea anunţa zorii unei noi plachete de versuri, tehnica uzitată fiind cea a paradoxului – altă noutate în lirica lui Marion Manolescu: „În zori/ tăcerea/ mi se aude/ până la marginea/ din cântecul/ mierlei” (Tăcerea din zori). Proiect amânat! Ca orice poet autentic, Marion Manolescu surprinde cititorii cu un alt volum – Psalmi la vecernia sufletului – versuri de inspiraţie religioasă. Volumul acesta vădeşte plenitudinea creatoare a poetului : fiecare poezie este de fapt o rugă scrisă cu colţul inimii enoriaşului aflat în dialog tainic cu Dumnezeu – modalitate de a surmonta răul( boala care i-a dat târcoale şi pe care a reuşit s-o păcălească.)


Psalmul 1

Botează-mă
Doamne
în lacrima ta
să-mi fie ochiul
lumină de stea

Miruieşte-mă Doamne
cu mirul tău
să-mi fie şi bine
să-mi fie şi rău
şi când la piept
ai să mă strângi
ai grijă – sufletul
să nu mi-l frângiPsalmul 2

Doamne
pune-ţi capul
pe umărul meu
să pot
să prind
conturul gândului
care m-a înstrăinat
de veşniciePsalmul 3

Răstigneşte-mă
Doamne
pe umărul tău stâng
să pot auzi
cum iţi bate
inima
întru mântuirea
prea pacătosului
din minePsalmul 4

Doamne,
nu mă ascunde
încă
în cântecul nopţii
ascunde-mă
în cuibul
din inima ta
sau fă-mă altar
să te slujesc - candelă
veşnic aprinsăPsalmu5

Doamne
nu mă desfrunzi
de aripa
cu care zbor
înspre soare apune
mai lasă-mă
să hoinăresc
prin melancolia
veşniciei
până o să mă risipesc
în iubirea de TinePsalmul 6

Nesfârşeşte-mă
Doamne
ca pe un drum
pierdut în urma paşilor
sub care
destinul strivit
mi-a crucificat
sufletul
pe drumul
GolgoteiPsalmul 7

Hoinăreşte-mă
Doamne
prin începutul
fără de şfârşit
al privirii tale
şi dacă ochiul
îţi va lăcrima
rătăceşte-mă
la margine
surâsului tăuPsalmul 8

Doamne
nu mă rătăci
în Valea Plângerii
înainte
de a-mi aduce
aminte
de tandreţea
care-mi despleteşte
gândul troienit
de iubire şoptităPsalmul 9


Doamne
sufletul meu
l-ai lăsat
în grădina Ghetsimani
şi gândurile
mi-au îmbrăţişat
dorinţele
rămase
exprimate
între pietrele
din Zidul PlângeriiPsalmul 10

Doamne
în noaptea asta
nesfârşeşte-mă
în Tine
să pot
să-ţi simt
durerea
din lacrima
uscată
pe obrazul
stingher
de nemângâierePsalmul 11


Doamne
adună-mă
la masa
Cinei de taină
să pot
să-ţi spăl
picioarele
în lacrima
iubirii de oameniPsalmul 12

Doamne
contopeşte-mă
cu cerul,
cu ploaia,
cu soarele,
cu primăvara
şi poate devin
fântână
la marginea
eternităţiiPsalmul `13


Doamne.
la al treilea
cântat de cocoş
mă cuprinde
spaima trădării
şi mă simt
înnourat
ca o iubire
pierdutăPsalmul 14


Doamne
mângâie-mi
suspinul
plin de atâta frig
care mi-a îmbrăcat
nisipul
din clepsidra
nemuririiPsalmul 15


Doamne
cum mă doare
lumina
amurgului
care-mi stăpâneşte
ochiul
şi-ngândurat
mă întreb
dacă te voi regăsi
în buzunarul
credinţei
din inima meaPsalmul 16

Doamne
adună-mi
în palmă ta
toate lacrimile
şi spală-mi
cenuşiul
gândurilor
care îmi năpădesc
deşertăciunea
despletită
de regretePsalmul 17

Doamne
mi-ai întins
o mână
să pot
să-mi spăl
mizeria
păcatului
de a mă fi
îndoit
de TinePsalmul 18


Doamne
promite-mi
că atunci
când va fi
să urc
pe dealul
Golgotei
nu-mi vei pune
pe frunte
coroana
de spiniPsalmul 19Îmbrăţişează-mă
Doamne
înainte de a-mi
îndeplini
gândurile
mâncate
de viermele
îndoielii
şi nu mă duce
pre mine-n
ispita eternităţiiPsalmul 20

Alungă
Doamne
întunericul
care-mi loveşte
ţărmul
sufletului
rănit
de atâta dor
de TinePsalmul 21


Doamne
gândul meu
mă îndreaptă
către niciodată
şi mi se pare
că eşti
aşa de departe
încât aş putea
zămisli
încă un cântec
de dragoste
în vitrliul sufletuluiPsalmul 22


Binecuvânteză-mă
Doamne
să pot
să rămân
aşa
cum mă ştiu:
albia râului
prin care curgi
înspre minePsalmul 23

Dezvăluie-mi
Doamne
taina
şi-ţi jur
să devin
mânăstire
la marginea
gândului TăuPsamul 2

Priveşte-mă
Doamne
prin vitraliul
sufletului Tău

Numai aşa
mă voi putea
întrupa
în infinitul
albastu
al ochilor tăi
pierduţi
peste goliciunea
şi păcatele lumiiPsalmul 25

Ocăreşte-mă
Doamne
dacă am îndrăznit
cuprins
de somnolenţă
şi friguri
să mă îndoiesc
de marea milă a Ta
şi lasă-mă
să-ţi sărut mâna
pentru
mântuirea lui IacobPsalmul 26

Mulţumescu-ţi
Doamne
că mi-ai izbăvit
ochiul,
sufletul
şi inima
de mânia
vrăjmaşilor
întru mântuirea
şi smerenia meaPsalmul 27


Zămisleşte-mă
Doamne
cântec
să mă pot
strecura
mai uşor
printre
Furcile Caudine
ale sufletului meuPsalmul 28

Nu mă amăgi
Doamne
cu un cer învechit
rămas
răsturnat
peste
dorinţele lumii


Mai bine
lasă-mă
să-mi duc
crucea păcatelor
până pe
Turnul HimerelorPsalmul 2

Să nu abati
Doamne
gândul meu
de la Tine
şi nu mă lăsa
să cad
în mreaja
celor smintiţi
şi fărădelegePsalmul 30

“La început a fost cuvântul”

Doamne
dacă eternitatea
se pierde
în adevărul
cuvântului
fă-mă cuvânt
şi aruncă-mă
-sămânţă-
să rodesc
în inima tuturorPsalmul 31


Doamne
somnul
e nunta mea
cu noaptea
şi Tu
eşti năluca
din vis
strecoară-Te-n mine
şi muşcă
să fiu Laoocon
de şarpe ucis.Psalmul 32


Doamne
nu mă ascunde
povară
în rădăcini ...
adună sideful
din scoica
inimii mele
şi strânge-l
în pumnul
sufletului
să simţi
infinita mea iubirePsalmul 33
Doamne eşti
acelaşi vechi secret…

Încerc să Te pătrund
să Te cuprind
încerc să Te-nţeleg
de aia strig
la liniştea de frig
din jurul meu
şi după ce mă rog
şi mă închin
îmi spun în gând:
”Cum o vrea Dumnezeu”Psalmul 34Doamne
sub chipul tău
am adunat
gânduri
risipite
printre ruinele
sufletului meu
abandonat
pe Via DolorosaPsalmul 35


Doamne
ştiu că nu sunt…
Tu îmi arăţi că eşti
în grâu,
în pomi
şi-n tot ce mai rodeşte
şi când mă chemi
în vântul nenăscut
doar salcia ce plânge
în mine
se-ndoieştePsalmul 36


Am încercat Doamne
să-ţi înţeleg
şi să-ti urmez
cuvântul
şi-n mâna întinsă
am primit
–sfială-
nimicuri pline
de-ndoială
şi am simţit
că mă jucam
-aşa cum mi se cere-
de-a orbul părăsit
după o mângâierePsalmul 37

Doamne
nu mai întrebat
nicodată
ce îmi doresc…

Ar fi trebuit
ca Tată ceresc…

Mi-ai dăruit
ce ai vrut:
zile speriate,
somn nefăcut…

Din care sentiment
să zâmbesc
să nu mi se pară
grotescPsalmul 38


Doamne
ascunde-mă
în ochiul tău
deschis
spre caierul
veşniciei
din care timpul
toarce
cântecul clipeiPsalmul 39

Învredniceşte-mă
Doamne
să pot privi
lumina
speranţei
şi-n ochii mei
pierduţi
în culorile toamnei
din minePsalmul 40


Împărtăşeşte-mi
Doamne
cuvântul tău
să pot
afla
sâmburele
credinţei
şi povara
iubirii de TinePsalmul 41

Doamne
nu-mi rătăci
credinţa
în amurgul
serilor
chiar dacă
primăvara asta
îmi sângerează
clipele
de pelerin
pe drumul
intrării în
IerusalimPsalmul 42


Izbăveşte-mă
Doame
de simţirea-mi
săracă
care-a –ncolţit
în trupu-mi
pământesc
în ziua
de BunavestirePsalmul 43


Apără-mă
şi veghează-mă
Doamne
cu marea Ta
iubire
şi fii
pentru mine
cămaşa
mântuirii
pe care o îmbrac
“Cu moartea
pre moarte
călcând”Psalmul 44


Doamne
în numele Tău
mi-am răstignit
iubirea…

În numele
iubirii
mi-am răstignit
Duhul pogorît
asupră-mi
cu toate durerile
de la facerea
lumii încoace
şi port în mine
pedeapsa
vânzârii
pe treizeci
de-arginţiPsalmul 45Doamne
te voi păstra
în suflet
deapururi
ca pe o haină
de mântuire
a păcătosului
cu lacrima
primăverii
în ochiul iubirii
de TinePsalmul 46


Doamme
sunt cel ce sunt:
o biată
frunză
aruncată-n vânt

Ajută-mă
de ai putea
să nu rămân
strivit
sub talpa TaPsalmul 47


„Doamne,
învată-mă
îndreptările Tale..."

Altfel
darul
pe care mi-l faci
nu ar fi
decât o rătăcire
pe Muntele măslinilor.
din sufletul meu.Psalmul 48

Veghează-mi
Doamne
sufletul
crucificat
în speranţă
şi aruncă-mă
curcubeu
peste
veşnicia
iubiriiPsalmul 49


"Că Dumnezău toate vede
Din scaunul său ce şede"
Psalmul 3 al lui Dosoftei


Veghează-mi
Doamne
toate împlinirile
şi vezi-mi
bucuria
ce-mi
îndreaptă paşii
spre iubirea
care mi-a îmbrăcat
sufletul
cu puterea
de-a mă rătăci
întru credinţăPsalmul 50

Doamne
nu ţi-am făcut
chip
cioplit
în lemnul durerii
sau piatra
răscumpărării …

Tu eşti
şi vei rămâne
Lumină din lumină
risipită -n
iubirePsalmul 51
Ţi-am auzit cuvântul,
zicând că nu se poate"
(Psalm II T.Arghezi )


Doamne
mai lasă-mi
puterea
să dăruiesc
iubire
să mă jertfesc
în clipe
de răscruce
asemenea ŢiePsalmul 52

"Pari când a fi,
pari când că nu mai esti"
(Psalm VI T.Arghezi)

Deschide-mi
Doamne
ochii
să văd
dacă mai eşti
credinţă,dor,lumină
sau doar
îmi spui poveşti

Aruncă o privire
pe-aici
pe undeva
să-ţi simt prezenţa
mâinii
şi să te pot urmaPsalmul 53


Doamne
eşti sufletul
acestui trup
în care
vieţuiesc
de 63 de ani
şi te rog
îndreaptă-mi ruga
spre mântuire
robului tău
ION

AminPsalmul 54

Doamne arată-mi
şi mie
cum i-ai arătat
lui Toma
rănile
răstignirii tale
şi-ţi voi împodobi
sufletul
cu dragostea
şi iubirea
meaPsalmul 55

Doamne
îmi vremuieşte
timpul
sufletul şi gândul
si stau
si-aştept
lumina ta
să încolţească
în zâmbetul
ce pentru Tine-l port
ca un ştrengar
în colţul guriiPsalmul 56

Dezbracă-mă
Doamne
de ispita invidiei
şi pogoară
asupra mea
cuvântul Tău adevărat …
învaţă-mă
ruga smereniei
şi a mântuirii
şi ve fi
candela care
arde-n altarul
sufletului meuPsalmul 57

Pogoară asupră-mi
Doamnne
Duhul cel Sfânt
întru Binecuvântarea
mea
şi nu te lepăda
de mine
ca păstorul
de mielul
sacrificat
din iubirePsalmul 58


Veghează-mi
Doamne
drumul
să mă pot
regăsi
în anotimpurile
sufletului Tău
risipit
peste
necazurile lumiiPsalmul 59

Întăreşte-mă
Doamne
şi miluieste-mă
cu harul
tău
de a nu fi
frunză risipită
în crivăţul
din minePsalmul 60

“Cei rătăciţi fac fapte rele”
Proverbele lui Solomon 14/23


Doamne
îţi spun
fără
sfială
dezbracă-mă
de clipa
de-ndoială
şi nu mă rătăci
de turmă
până în ceasul
cel din urmăPsalmul 61


Împărtăşeşte-mă
Doamne
cu pâinea
neuitării
cu vinul,
eternităţii
şi cu multă
dreptate
mă voi arăta
în faţa TaPsalmul 62
…”prin necredinţă (ei)
îşi pierd sufletul”
Proverbele lui Solomon 1/19


Doamne
nu-mi
obrăznici
gândul
îndreptat
întru
îndoială
şi-ndreaptă-mi
credinţa
aflată
la răspântii
nelegiuitePsalmul 63Doamne
ca ploaia
pe care
ai pogorât-o
în sufletul meu
să înflorească
pustiul
gândurilor
risipite
în dorinţe
fără sfârşitPsalmul 64


Doamne
nu te mai chem
nu te mai strig
în suflet
mi se lasă frig
ceaţa e rece
şi deasă
mi se facu
dor de-acasă
şi dacă totuşi
ai să vii
nu uita să mă învii


Cuprins


NEUITAREA-concept fundamental pentru poetica lui Marion Manolescu -studiu bio-
bibliografic prof.dr Const.Miu .................5
Psalmul 1...............................................11
Psalmul 2...............................................12
Psalmul 3...............................................13
Psalmul 4...............................................14
Psalmul 5...............................................15
Psalmul 6...............................................16
Psalmul 7...............................................17
Psalmul 8...............................................18
Psalmul.9...............................................19
Psalmul 10.............................................20
Psalmul 11.............................................21
Psalmul 12.............................................22
Psalmul 13.............................................23
Psalmul 14.............................................24
Psalmul 15............................................25
Psalmul 16.............................................26
Psalmul 17.............................................27
Psalmul 18.............................................28
Psalmul 19.............................................29
Psalmul 20.............................................30
Psalmul 21.............................................31
Psalmul 22.............................................32
Psalmul 23.............................................33
Psalmul 24.............................................34
Psalmul 25.............................................35
Psalmul 26.............................................36
Psalmul 27.............................................37
Psalmul 28.............................................38
Psalmul 29.............................................39
Psalmul 30.............................................40
Psalmul 31.............................................41
Psalmul 32.............................................42
Psalmul 33.............................................43
Psalmul 34.............................................44
Psalmul 35.............................................45
Psalmul 36.............................................46
Psalmul 37.............................................47
Psalmul 38.............................................48
Psalmul 39.............................................49
Psalmul 40.............................................50
Psalmul 41.............................................51
Psalmul 42.............................................52
Psalmul 43.............................................53
Psalmul 44.............................................54
Psalmul 45.............................................55
Psalmul 46.............................................56
Psalmul 47.............................................57
Psalmul 48.............................................58
Psalmul 49.............................................59
Psalmul 50.............................................60
Psalmul 51.............................................61
Psalmul 52.............................................62
Psalmul 53.............................................63
Psalmul 54.............................................64
Psalmul 55.............................................65
Psalmul 56.............................................66
Psalmul 57 ............................................67
Psalmul 58.............................................68
Psalmul 59 ............................................69
Psalmul 60.............................................70
Psalmul 61.............................................71
Psalmul 62.............................................72
Psalmul 63.............................................73
Psalmul 64.............................................74
Cuprins..................................................75

joi, 18 martie 2010

Bratele destinuluiPoeme pentru alta data
sâmbătă, 28 martie 2009
BRAŢELE DESTINULUI
Marion Manolescu
EITURA EX PONTO CONSTANTA
2005
BRAŢELE DESTINULUI
_________________________________________

LES BRAS DU DESTINAeroportul BeauvaisPasărea străbătea norii groşi
adulmecând pământul
şi aveam inima – purice

Îmi înconjurasem sufletul
cu centura de siguranţă
să nu fiu aruncat
în afara neliniştilor mele
şi închisesem ochii
să nu văd
picăturile de ploaie
care se striveau
de pista
gândurilor mele
uitate
în teamă

8
L’aéroport de Beauvais

L’oiseau
pénétrait de gros nuages noirs
s’avançant vers le sol
et j’avais le coeur serré

J’avais entouré mon âme
de la ceinture de sécurité
pour ne pas être jeté
hors de mes inquiétudes
et j’avais fermé les yeux
pour ne pas voir
les gouttes de pluie
qui s’écrasaient
sur la piste
de mes pensées
oubliées
dans la peur

9

Sena

Sena nu mai curge

Astăzi
este ziua în care
vizitează Parisul

După ce-şi face rugăciunea
la Sainte – Chapelle
merge la Palatul Justiţiei
pentru a cere socoteală
proprietarilor
de şlepuri
care i-au murdărit apa
cu toate mizeriile vieţii

În faţa catedralei Notre-Dame
devine mai calmă
şi se hotărăşte
să meargă la moarte
răspândindu-şi
sufletul binecuvântat
în marea cea mare

10

La Seine


La Seine ne coule plus
aujourd’hui
car c’est le jour
de rendre visite à Paris

Puis – cette belle –
fait sa prière
à Sainte – Chapelle
et va au « Palais »
appeler en justice
les propriétaires
de péniches
pour l’avoir salie
par les ordures de la vie
mais devant Notre-Dame
elle devient plus calme
et se décide
d’aller mourir
en dissipant en petites tranches
son âme bénite
dans
la belle Manche
11

Champs ElyséesMi-am plimbat
de multe ori gândurile
de-a lungul
Bulevardului Champs Elysées

Aş fi vrut
ca paşii mei
să lase pe trotuar
urme pentru eternitate
dar minunea
nu s-a întâmplat
şi totuşi
la capătul lui
Arcul de Triumf
al sufletului meu
a rămas să danseze
gloria
vanităţii

12
Les Champs Elysées

J’ai promené mes pensées
plusieurs fois
tout au long
des Champs Elysées

Je voulais que mes pas
laissent sur ses trottoires
des traces
pour l’éternité
mais rien de cela
ne s’est passé
et pourtant
au bout de l’avenue
il y avait
l’Arc de Triomphe
de mon âme
qui y est restée pour danser
la gloire
de la vanité

13

Notre - Dame
Apropiindu-mă
de Notre-Dame
am crezut
că mă aflu în faţa Genezei

Eram uimit
de înălţimea secolelor sale
strivit de grandoarea
portalurilor
care păreau
că mă conduc
spre eternitate
şi sufletul meu
dezbrăcat de remuşcări
şi păcate
a rămas
tulburat
la kilometrul zero
să vegheze
răsăritul soarelui

14

Notre-Dame

En m’approchant
de Notre-Dame
j’ai cru être
devant la Genèse
elle-même

J’étais ébloui
par la hauteur de ses siècles
j’étais écrasé par la grandeur
de ses portails
qui paraissaient
me conduire
vers l’éternité
et mon âme
déshabillée de remords
et de péchés
est restée bouleversée
au kilomètre zéro
pour veiller
au lever du soleil

15

ÎnchisoareaLa Conciergerie
m-a întâmpinat
celălalt timp -
timpul nemuritor
ascuns în răcoarea zidurilor

Marie Antoinette
era tot acolo ...

Îmbrăcată în negru
aştepta încă
noaptea –
noaptea
care să-i aducă
pacea...
ghilotinei

16

La Conciergerie

À la Conciergerie
j’ai rencontré
l’autre temps –
le temps immortel
caché dans le froid de ses murs

Marie Antoinette
était toujours là …

Habillée de noir
elle attendait encore
la nuit –
la nuit
qui lui apportera
la paix...
de la guillotine

17

Cartierul Latin


Cartierul Latin
care mi-a vândut
„frumuseţea clipei”
m-a întâmpinat
cu şcolile sale înalte
şi străduţe înguste

Se trezise devreme
aşteptând
melancolia
paşilor mei

Restaurantele
se agitau în spiritul foamei,
pe tejghele
negustorii îşi expuseseră deja
nostalgiile

Numai „Strada Şcolilor”
aştepta vacanţa
pe care
sufletul meu de student
nu mai putea
s-o retrăiască
din plin

18

Le Quartier Latin


Le Quartier Latin
qui m’a vendu
„la beauté du moment”
m’a accueilli
avec ses hautes écoles
et ses jolies ruelles

Il s’était réveillé dès l’aube
en attendant
mes pas mélancoliques

Les bistrots
agitaient l’esprit
de la faim,
sur les comptoirs
les marchands
avaient déjà exposé
leurs nostalgies

Seule „La rue des Écoles”
attendait les vacances
que mon âme d’étudiant
ne pouvait plus revivre
en toute vérité

19

SfântaHunii au plecat
de foarte demult
şi din înaltul soclului ei
Sfânta Genoveva
priveşte cu mândrie
pământul
pe care l-a apărat

Secole de rugă
pentru Paris
înfloresc
inima trecătorilor
care nu mai caută azi
nici zgomotul armelor
nici gloria lui Dumnezeu
şi din sufletul său
adunat în somnul pietrei
împarte
în fiecare dimineaţă
lumina
răsăritului

20

La Sainte


Les Huns sont partis
depuis longtemps
et du haut de son socle
Sainte Geneviève
regarde fière
la terre
qu’elle a défendue

Les siècles de sa prière
pour la ville de Paris
fleurissent
le cœur des passants
qui ne cherchent aujourd’hui
ni le bruit des armes
ni la gloire de Dieu
et de son âme
amassée dans le sommeil
de la pierre
elle partage chaque matin
la lumière
du lever du soleil

21

Grădina LuxemburgÎn grădina Luxemburg
am trăit
alături de curtezane
spectacolul
ademenirii

În afara timpului
şarpele din sufletul meu
dansa pe aleile adormite
printre platanii eternităţii
şi neliniştea mea
ademenea
alegoria florilor

Maria de Medicis
era încă aici
să-şi ţeasă intrigile
şi eram tentat
să-i tulbur
oglinda apelor
înainte de a vedea
dorinţele mele ascunse
în curcubeul
pe care soarele
îl aruncase
peste fântâna
din inima mea

22
Le Luxembourg

Dans le jardin
du Luxembourg
j’ai vécu
à côté des courtisanes
le spectacle de la tentation

Hors du temps
le serpent de mon âme
dansait sur les allées endormies
parmi les platanes de l’éternité
et mes angoisses
tentaient
l’allégorie des fleurs

Marie de Médicis
était encore là
pour tisser ses intrigues
et je fus tenté
de troubler le miroir des eaux
avant qu’elle ne puisse voir
clairement
mes désirs cachés
dans l’arc-en-ciel
que le soleil jetait
sur la fontaine
de mon cœur

23

Sacré CœurPe dealul
din Montmartre
albul bisericii
nu mai avea timp

Acesta se oprise
pe treptele
scărilor
pe care le urci
spre Dumnezeu
şi pe care
le cobori
spre abisul
sufletului
rătăcit
între cer
şi pământ

24

Le Sacré Cœur


Sur la bute
de Montmartre
la basilique blanche
n’avait plus de temps

Celui-ci s’était arrêté
sur les marches
des escaliers
qu’on monte vers Dieu
et qu’on descend
avant de mourir
vers les abîmes
de l’âme
égarée
entre
le ciel
et la terre

25

CazinoAm intrat
în Cazinoul din Piaţa Pigale
cu buzunarele goale

Mi-ar fi plăcut
să pierd
la ruletă
ura
vanitatea
şi toată furia

Aş fi vrut
să-mi cheltuiesc
egoismul
ipocrizia
şi chiar sărăcia
pentru a-mi recâştiga
sufletul
pe care-l pierdusem
la zaruri
jucând
împotriva
prefăcătoriei

26

Le Casino


Je suis entré
au Casino de la Place Pigalle
les poches vides

J’avais l’envie
de perdre
à la roulette
la haine
la vanité
et toute ma colère

Je voulais aussi
dépenser
l’égoïsme
l’hypocrisie
et même ma pauvreté
pour pouvoir
regagner
mon âme
que j’avais perdue
aux dés
en jouant contre
ma dissimulation feinte


27
French cancan


Pentru a intra
la Moulin Rouge
am vândut
toate nopţile mele
de iubire
şi timpul
pe care-l furasem
somnului
din fiinţa mea

Mi-am vândut
dinţii cruzimii
sensul cuvintelor
şi liniştea neantului
şi toate acestea
pentru a dansa cu tine
nebunia cancanului
care se învârtea
în sufletul meu
părăsit
de curcubeul
înţelepciunii


28
French cancan

Pour entrer
au Moulin Rouge
j’ai vendu
toutes les nuits
de mes amours
et le temps
que j’avais volé
au sommeil de mon être

J’ai vendu aussi
les dents de la cruauté
les sens des mots
et le silence
du néant
et tout ça
pour danser avec toi
la folie du cancan
qui tournait
dans mon âme
quittée
par l’arc-en-ciel
de la sagesse

29

Turnul Eiffel


La picioarele Turnului
stând la coadă
am lăsat
ura
invidia
şi nefericirea
pentru a-mi plăti
biletul spre cer

Ploua în ziua aceea
şi când am ajuns în vârf
picăturile
care-mi curgeau
pe obraji
păreau
lacrimile mele
pentru că nu reuşisem
să ating
piciorul
lui Dumnezeu
30

La Tour Eiffel


En bas de la Tour
en faisant la queue
j’ai laissé
la haine
l’envie
et le malheur
pour payer
mon ticket
vers le ciel

Il pleuvait ce jour-là
et quand j’y suis arrivé
les gouttes
qui coulaient
sur mes joues
paraissaient être
mes larmes
pour n’avoir pas touché
les pieds
de Dieu
31

DianaTrecând pe Podul Alma
pe sub Flamura
Libertăţii
am plâns
după prinţesa mea
rătăcită de timp

Inima mea rănită
de neliniştea
flash-urilor
rămăsese acolo
lângă al treilea pilon
al tunelului
pe care Dumnezeu
l-a invadat
cu umbrele destinului
şi pentru că nu am putut
să pun la picioarele ei
trandafirul alb al iubirii
am plecat
îmbrăcat într-o lacrimă
să mă sting
în zâmbetul
care aprindea stele

32
Diana


En passant par le Pont d’Alma
sous la Flamme
de la Liberté
j’ai pleuré
pour ma princesse
égarée dans le temps

Mon cœur blessé
par les inquiétudes
des flashs
est encore là
à côté
du troisième pilier
du tunnel
que Dieu avait envahi
par les ombres du destin
et sans pouvoir
déposer à ses pieds
ma rose blanche
je suis parti
habillé dans une larme
pour m’éteindre
dans son sourire
qui allumait les étoiles

33
Metroul
La „Porte de Vincennes”
o gură de metrou
mă înghiţea
pentru a mă conduce
spre visul de ieri

Pe drum
aveam mereu
aceleaşi emoţii
unde să cobor
unde să găsesc
legătura
cu toate dorinţele mele

În pasajele sufletului
cerşetorii
cereau puţin
din fericirea mea
cântând
la instrumentul
sărăciei predestinate
şi eu lunecam printre ei
conducându-mi gândurile
spre ieşirea
din nelinişte

34
Le métro

À la Porte de Vincennes
la bouche du métro
m’engloutissait
pour me conduire
vers le rêve du jour

Chemin faisant
j’avais toujours
les mêmes émotions
où descendre
où trouver les liens
avec tous mes désirs

Dans les passages de l’âme
les mendiants
quémandaient
un peu de mon bonheur
en jouant
à l’instrument
de leur pauvreté
et moi
je glissais parmi eux
conduisant mes songes
vers la sortie
de mes inquiétudes

35
Opera


În seara asta
joc la Operă în
„Cea mai mare dorinţă ”

Mi-am invitat
toţi prietenii
pe Molière şi pe Lulli
care mi-a compus libretul
dar pe scenă
eram singurul personaj
ostatic
propriei sale dorinţe
şi revoltat
mi-am risipit visul
în ochii spectatorilor
pentru a primi
glorie şi aplauze
înainte de a fi trădat
de sufleorul
care trăieşte
în inima mea

36
L’Opéra

Ce soir je joue
à l’Opéra dans
„Mon plus grand désir”

J’ai invité tous mes amis
Molière et Lulli
qui avait composé l’air
mais mystère :
sur la scène
j’étais le seul personnage
qui était l’otage
de son propre désir
et révolté
j’ai dissipé mon rêve
dans les yeux des spectateurs
pour recevoir
gloire
et applaudissements
avant d’être trahi
par le souffleur
qui vit dans mon cœur

37

MadeleineLa Madeleine
am aprins o lumânare
şi m-am rugat
pentru cei plecaţi
fără lumină

Inima-mi era
îndurerată
şi încercam
să restabilesc
legăturile rupte
dar
între două rugăciuni
eram în mine
acelaşi străin
şi în vitraliul
din suflet
nu mai găseam
cărarea
care să-mi poată aduce
binecuvântarea
născută
odată cu mine


38
La Madeleine


À la Madeleine
j’ai allumé une chandelle
et j’ai prié
pour tous les miens
qui sont partis
sans lumière

J’avais le cœur
un peu bouleversé
et j’essayais
de rétablir
les liens rompus
mais
entre deux prières
j’étais le même étranger
pour moi-même
et dans le vitrail
de mon âme
je ne trouvais plus
le sentier
qui puisse
m’apporter
la bénédiction née
en même temps que moi

39

Concorde
În Piaţa Concorde
Obeliscul
visează şi astăzi
Luxorul

Din înaltul său
îşi îndreaptă privirea
să vadă
pe celălalt mal al Nilului
Valea Regilor
şi nisipul deşertului
din inima sa

Seara
pare să-şi aducă aminte
de copilărie
dar rădăcinile de beton
vor
să adoarmă aici,
mângâiat
de o altă
eternitate

40

Concorde

Sur la Place de la Concorde
l’Obélisque
rêve encore
de son Louxore

De sa hauteur
il dresse sa tête
voir
sur l’autre rive du Nil
La vallée des Rois
et le sable
de son désert

Le soir
il fait semblant
de se rappeler
de son enfance
mais ses racines de béton
veulent
qu’il s’endorme ici
carressé
par une autre éternité

41

Gioconda


Cu inima deschisă
am intrat la Luvru
să-i spun „ bună ziua ” Giocondei

Voiam să o salut
din partea tuturor prietenilor mei
care au văzut-o
sau care doar au visat-o

Am privit-o mai întâi
din depărtare
şi am avut impresia
că timpul
îşi oprise toate secolele
în surâsul
care-mi făcea sufletul
să se gândească
la eternitate
şi mi-ar fi plăcut
să fiu
culoare
pe buzele sale


42
La Joconde


Le cœur dans la main
je suis entré au Louvre
dire „bonjour ” à la Joconde

Je voulais aussi la saluer
de la part de tous mes amis
qui l’ont vue
ou qui l’ont seulement rêvée

Je l’ai regardée d’abord
de loin
et j’ai eu l’impression
que le temps
avait arrêté
tous ses siècles
dans le sourire
qui incitait mon âme
à penser à l’éternité
et j’aurais aimé
être
la couleur
de ses lèvres


43
Braţele destinuluiMarea Piramidă a Luvrului
scânteia în soare
şi simţeam
în inima mea
- rătăcită-n mulţime -
misterul razelor
care mă conduceau
spre galeriile necunoscutului


În Pavilionul antichităţilor
Venus din Milo
mă privea
cu braţele pierdute
în eternitatea
aşteptării

Am înconjurat
de mai multe ori
soclul privirilor sale
să-i văd mai bine umbrele
tuturor neliniştilor
i-am împrumutat braţele,
să-mi poată îmbrăţişa
sufletul
şi după ce
i-am furat din gând un sărut
am plecat ascuns într-o lacrimă
44
Les bras du destin


La Grande Pyramide du Louvre
scintillait au soleil
et je sentais
dans mon cœur
- égaré dans la foule -
les mystères de ses rayons
qui me conduisaient
vers les galeries de l’inconnu

Dans le Pavillon des antiquités
Vénus de Milo
me regardait
les bras perdus
dans l’éternité
de son attente

J’ai tourné plusieurs fois
autour de son socle
pour mieux voir toutes les ombres
de ses inquiétudes
je lui ai prêté mes bras
pour qu’elle puisse embrasser
mon âme
et après lui avoir volé
un baiser imaginaire
je suis parti caché dans une larme
45
TuileriesLa ieşirea
din parcul Tuileries
o ţigancă
a vrut
să-mi ghicească destinul

S-a oprit în faţa mea
deschizându-şi palma
în care avea
o verighetă
şi-n ochiul ei de aur
am văzut
toate gândurile mele
pline de amintiri
tulburătoare

De frică
am închis ochii
şi i-am întors spatele
pentru că în ziua aceea
nu mai aveam aripi
să pot accepta
zborul adevărat


46
Le Jardin des Tuileries


À la sortie des Tuileries
une gitane
a voulu
deviner
mon destin

Elle s’est arrêtée devant moi
en ouvrant sa paume
où il y avait
une alliance
et dans son œil d’or
j’ai vu
mes pensées
pleines de souvenirs
troublants

Ayant peur
j’ai fermé les yeux
et je lui ai tourné le dos
car ce jour-là
je n’avais plus d’ailes
pour pouvoir accepter
la vérité du vol


47
Loara


Loara curge
ca sângele meu toamna
şi trecând
prin toate mlaştinile
sufletului
îşi tulbură apa
cu neliniştea mea
adunată în insule

Loara curge încet
ca un cocor
care caută
în ceaţa
din inima mea
drumul fără ocol
spre soare apune

Loara curge
azi ca şi ieri
şi fără să ştie unde să meargă
îşi ascunde
incertitudinea
în meandrele
gândului meu

48

La Loire

La Loire coule
comme mon sang en automne
et en passant
par tous les marais
de mon âme
elle trouble les eaux
de mes inquiétudes
amassées dans des îles

La Loire coule lentement
comme une grue cendrée
qui cherche
dans le brouillard de mon cœur
la route
sans détours
vers le couché du soleil

La Loire coule
aujourd’hui comme hier
et sans savoir où aller
elle cache
ses incertitudes
dans les méandres
de mes pensées


49
Amboise


Castelul Amboise
mă aştepta
cu norii Renaşterii
pe umeri
şi fiecare
picătură de ploaie
care cădea
părea
să adâncească
liniştea
din inima mea
care îngenunchiase
în faţa mormântului
lui Leonardo da Vinci

50

Amboise


Le château d’Amboise
m’attendait
avec les nuages
de la Renaissance
sur ses épaules
et chaque
goutte de pluie
qui tombait
paraissait
approfondir
le silence de mon cœur
qui s’était agenouillé
devant le tombeau
de Léonard de Vinci

51

Abd El-Kader


La Amboise
Abd El – Kader
mă aştepta
să-i redau
libertatea

Era acolo
prizonierul sufletului
risipit
în deşertul Algeriei

Era acolo
ostaticul iubirii
pentru berberii săi

El era EMIRUL ...

I-am şters
o lacrimă de pe obraz
şi am simţit
în vârful degetului
nisipul mişcător
al libertăţii
furate

52

Abd El-Kader

À Amboise
Abd El-Kader
m’attendait
pour lui remettre
la liberté

Il était là
prisonnier de son âme
dissipée
dans le désert de l’Algérie

Il était là
otage de son amour
pour ses Berbères

Il était l’EMIR...

Je lui ai effacé
une larme sur la joue
et j’ai senti
au bout de mon doigt
le sable mouvant
de la liberté
volée


53
Umbre


Castelul Chenonceau
m-a întâmpinat cu porţile deschise

Aleea de la intrare
lungă precum visul de iarnă
răsuna de lătratul câinilor
care plecau la vânătoare
cu Diane de Poitiers
şi umbra lui Henri II
îmi arunca sufletul
în Turnul uitării

De cealaltă parte a Cherului
nori negri
anunţau ploaia gândurilor mele
de prizonier
şi timpul
care părea venit
dintr-o altă lume
îmi mângâia nedumerirea
pentru ca eu să pot
să-mi regăsesc mântuirea
pe celălalt mal
al amintirilor


54
Ombres

Le Château de Chenonceau
m’a accueilli les portes ouvertes

L’allée de l’entrée
longue comme mes songes en hiver
résonnait des aboiements
des chiens
qui partaient à la chasse
avec Diane de Poitiers
et l’ombre d’Henri II
jetait mon âme
dans la Tour de l’oubli

De l’autre côté du Cher
de gros nuages annonçaient
la pluie de mes pensées
de prisonnier
et le temps qui paraissait venu
d’un autre monde
caressait mes étonnements
pour pouvoir retrouver
la rédemption
sur l’autre rive
de mes souvenirs

55

Blois


Am ajuns la Blois
cu întrega mea admiraţie
pe care o credeam risipită
de-a lungul Loarei

Castelul şi-a deschis toate aripile
şi m-a înconjurat
cu nostalgiile
umbrelor sale trecute

Ca să-mi revin
am stins luminile minţii
să mă pot fofila
-nezărit de gărzi –
în cabinetul reginei
unde ascunsese
în sertare disimulate
fericirea,neliniştea
şi toată gloria mea
şi pentru că nu am găsit
nimic din toate acestea
pentru a-mi măsura
adâncimile sufletului
am aruncat în Loara o lacrimă
pentru a recâştiga
cealaltă noapte
a Sfântului Bartolomeu
56

Blois

Je suis arrivé à Blois
avec toute mon admiration
que je croyais avoir dissipée
le long de la Loire

Le château m’a ouvert toutes ses ailes
il m’a entouré
de toutes ses nostalgies
et de ses ombres passées

Pour revenir à moi
j’ai essayé d’éteindre
les chandelles de ma mémoire
pour pouvoir me faufiler
- inaperçu par les gardes -
dans le cabinet de la reine
où elle avait caché
dans des armoires
bien dissimulées
mon bonheur, mes inquiétudes
et ma gloire
mais je n’y ai rien trouvé
et pour mesurer la profondeur de mon âme
j’ai jeté dans la Loire une larme
pour regagner
l’autre nuit
du Saint Barthélemy
57

Asasinul


La Blois
am suferit mult
pentru Henri III

L-am găsit
cu inima strânsă
de umbrele răzbunării
ascunse
în galeriile urii sale
pentru ducele de Guise

Regretele şi remuşcările
se răspândiseră
prin sertare secrete
şi nopţile
care-l despărţeau
de glorie
se prăbuşiseră
în sufletul său
pe care Dumnezeu
nu mai voia
să-l primească

58

L’assassinÀ Blois
j’ai beaucoup souffert
pour le roi Henri III

Je l’ai trouvé
le cœur troublé
car les ombres de la vengeance
s’étaient cachées
dans les galeries de sa haine
qui avait comme mise
la tête du duc de Guise

Les regrets et les remords
s’étaient répandus
dans tous les tiroirs secrets
de son cabinet
et toutes les nuits
qui le séparaient de la gloire
s’étaient écroulées
dans son âme
que Dieu ne voulait plus
embrasser

59

VersaillesAm privit de trei ori
în jurul meu
o dată pentru fiecare aripă
apoi
mi-am aruncat
gândurile
pe vechile pavele
care purtau urmele
grandorii trecute

I-am binecuvântat de trei ori
pe toţi regii Franţei
care şi-au odihnit aici
gândurile
în pietre cenuşii de eternitate
şi-am blestemat
de mai multe ori
grădinile
în care m-am rătăcit
înainte
de a-mi regăsi sufletul

60

Versailles


J’ai regardé trois fois
autour de moi
une fois
pour chaque aile du palais
puis
j’ai jeté mes pensées
sur les vieux pavés
qui portaient les traces
de la grandeur passée

J’ai béni trois fois
les rois de la France
pour avoir reposé
leurs idées
dans les pierres grises
de l’éternité
et j’ai maudit plusieurs fois
les jardins
où je me suis égaré
avant
de retrouver
mon âme


61

Sala Oglinzilor


La Versailles
în Sala Oglinzilor
mi-am invitat sufletul
la balul dorinţelor

Timpul se ascunsese
sub măştile grotescului
şi voiam să dansez
cadrilul
întoarcerii mele
în incertitudinea
istoriei

Purtam masca victoriei
dar pe umeri aveam
neliniştea confuză
a sângelui regesc
şi de la primii paşi
la braţul Mariei Antoinette
am zărit
în oglinda destinului
inima mea însângerată
la poarta
Bastiliei

62

La Galerie des Glaces

À Versailles
dans la Galerie des Glaces
j’ai invité mon âme
au bal des désirs

Le temps s’était caché
sous les masques du grotesque
et je voulais danser
le quadrille
de mon retour
dans l’incertitude
de l’histoire

Je portais le masque de la victoire
mais j’avais sur mes épaules
l’angoisse confuse
de mon sang royal
et dès mes premiers pas
au bras de Marie Antoinette
j’ai aperçu
dans le miroir du destin
mon cœur ensanglanté
à la porte
de la Bastille

63

Trianon - 1920Adunasem în minte
înălţimea munţilor
ruinele uitării
şi greşeala de a fi răbdător

Luasem cu mine
un pumn de ţărână
fără vârstă
iarba eternităţii
şi gloria
soldatului necunoscut
şi am intrat
în palatul Trianon
să mă bat
pentru pacea
sufletului

Proclamat învingător
m-am ascuns
în inima ţării
să-mi îngrijesc rănile
unirii cu mine

64

Trianon-1920J’avais amassé dans ma mémoire
la hauteur des montagnes
les vestiges de l’oubli
et ma faute d’être patient

J’avais pris avec moi
une poignée de terre
sans âge
l’herbe de l’éternité
et de la gloire
du soldat inconnu
et je suis entré
dans le Palais de Trianon
me battre
pour la paix
de mon âme

Proclamé vainqueur
je me suis caché
dans le cœur de mon pays
pour soigner les blessures de l’union
avec moi-même

65

Visul de a doua zi


La hotelul Jardins de Paris
Nation-Bercy
îmi legănam în fiecare seară
visele împlinite
şi pe o pernă improvizată
îmi adormeam
gândurile

În timpul nopţii
sufletul meu hoinărea
printre librarii
care expuneau
pe tejghelele Senei stelele nopţii,
se plimba
cu vaporaşul vanităţii
până la Notre-Dame,
cobora
pe străduţele însufleţite
din Cartierul Latin
şi înainte de-a merge
să-şi odihnească
picioarele umflate
juca la ruletă visul meu
de a doua zi


66

Le rêve du lendemain

À l’hôtel Jardins de Paris
Nation-Bercy
je berçais chaque soir
mes rêves accomplis
et sur un oreiller improvisé
j’endormais mes pensées

Pendant la nuit
mon âme flânait
parmi les bouquinistes
qui exposaient
sur les comptoires de la Seine
les étoiles de la nuit,
elle se promenait
dans les bateaux de la vanité
jusqu’à Notre-Dame,
elle descendait
les ruelles animées
du Quartier Latin
et avant d’aller
reposer ses pieds gonflés
elle jouait
à la roulette
mon rêve
du lendemain


67

SolduriNu vreau să explic
nimic
dar pe strada Rivoli
o melodie
a declanşat amintirea

Era ca
„În căutarea timpului pierdut”...
Dragostea tinereţii
mi-a invadat
luminişul din suflet
şi
alături de tine
îmi era ruşine

Pentru a mă ascunde de mine
am intrat la
Galeriile Lafayettes
şi mi-am cumpărat
de la solduri
un pulovăr
să-mi acopăr inima
tulburată
de o iubire pierdută


68

Soldes

Je ne veux
rien expliquer
mais dans la rue de Rivoli
un air
a déclenché le souvenir

C’était comme dans
« À la recherche du temps perdu »...
L’amour de ma jeunesse
a envahi
la clairière de mon âme
et à côté de toi
j’avais honte

Pour me cacher de moi
je suis entré
aux Galeries Lafayettes
et j’ai acheté
aux soldes
un pull-over
pour couvrir mon cœur
troublé
par un amour perdu69

Domul InvalizilorLa Domul Invalizilor
pe chipul lui Napoleon
am citit
gustul victoriilor sale
şi am gustat
sângele înfrângerii

„Le maréchal ”depusese armele
în sicriul inimii mele
şi îşi plimba geniul
printre admiratori
dar
într-un colţ -
aproape ascuns -
lăsase pentru mine
sabia sa
să pot să-mi înving
vanitatea
care mă invadase

70

Le Dôme des Invalides


Au Dôme des Invalides
sur le visage de Napoléon
j’ai lu
le goût de toutes ses victoires
et j’ai goûté
le sang de toutes ses défaites

Le maréchal avait déposé ses armes
dans le cercueil de mon cœur
et lui
il promenait son génie
parmi les admirateurs
mais dans un coin -
presque oublié -
il avait laissé pour moi
son épée
pour que je puisse vaincre
la vanité
qui avait envahi mon esprit

71

Cenuşile Panteonului


În nişele sufletului
cenuşile Panteonului
suspinau după
lumina zilei
pentru a-şi regăsi umbra,
pentru a prinde din urmă
timpul
care ne întretăia

Păianjenul gândurilor
broda
amintiri din lecturile
lui Voltaire,
lui Hugo
şi lacrima
de pe obraz
voia să ţeasă şi ea
numele meu
în cenuşa
eternităţii

72

Les cendres du Panthéon
Dans les niches de mon âme
les cendres du Panthéon
soupiraient pour
la lumière du jour
pour regagner leurs ombres,
pour rattraper
le temps
qui nous entrecroisait

L’araignée de mes pensées
brodait
mes souvenirs venus
des lectures de Voltaire,
de Hugo
et les larmes
sur mes joues
voulaient – elles aussi –
tisser mon nom
dans les cendres
de l’éternité

73

Piaţa Bastiliei


Piaţa era golită
de toată istoria sa

Închisoarea sufletului meu
fusese distrusă
şi Robespierre
îmi ghilotinase
toate visele

Libertatea prost înţeleasă
aleargă astăzi
pe toate străzile
şi m-am săturat
de atâta libertate

Egalitatea prost îmbrăcată
cerşeşte
câţiva bănuţi
şi îmi ajunge
atâta egalitate

Emigranţii
muncesc din greu
în numele sfintei fraternităţi
şi sunt sătul
de atâta fraternitate

74

La Place de la Bastille

La Place était vide
de toute son histoire

La prison de mon âme
était détruite
et Robespierre
avait guillotiné
tous mes rêves

La liberté mal comprise
court aujourd’hui
partout dans les rues
et j’en ai marre
de tant de liberté

L’égalité mal habillée
quémande aumone
quelques sous
et j’en ai ras-bol
de tant d’égalité

Les émigrants
travaillent durement
au nom de la sainte fraternité
et j’en ai assez
de tant de fraternité

75

RegretNu ştiu dacă vreodată
voi reveni aici
să plimb
alte gânduri
pe cheiurile Senei

Nu ştiu dacă uneori
pentru a-mi salva sufletul
voi merge să ascult slujba
la Notre-Dame

Nu ştiu dacă
la Sacré Coeur
îmi voi vindeca
visele
de lumina care
le înflăcărează

Ştiu că plecând
înseamnă să mori un pic
şi că
pentru a nu muri
trebuie să-mi îmbrac
toate
amintirile

76

Regret

Je ne sais si jamais
j’y reviendrai
pour promener
d’autres pensées
sur les quais de la Seine

Je ne sais pas si parfois
pour sauver mon âme
j’irai écouter la messe
à Notre – Dame

Je ne sais pas si
au Sacré Cœur
je guérirai
mes rêves
de la lumière
qui les enflamme

Je sais que
« partir c’est mourir un peu »
et que
pour ne pas mourir
je dois
habiller
tous mes souvenirs


77
Publicat de Marion Manolescu la 01:42
0 COMENTARII:
TRIMITETI UN COMENTARIU

Postare mai nouă Postare mai veche Pagina de pornire
Abonaţi-vă la: Postare comentarii (Atom)
Persoane interesate

Arhivă blog
• ► 2010 (6)
o ► martie (6)
 prof.Abdulea Petcu despre "Ultimul postas"
 Poeta Carmen Radu despre "Ultimul postas
 lansare de carte
 Lansare de carte
 Ulyimul postas
 Ultimul postas
• ▼ 2009 (28)
o ► noiembrie (8)
 lansarea cartii PRO...VERBE la Scoala generala CAR...
 Prof.Dr.Const.Miu vorbind despre carte
 Acordand autografe
 Cu poeta Carmen Radu
 Cumpăna firii Cumpăna răsturnată a firii Întind...
 Urechea eternităţii Gânduri străine îmi fură E...
 despre Pro...verbe
 lansare de carte
o ► octombrie (5)
 MARION MANOLESCU FRUMUSEŢEA CLIPEI Ed Metafora 2...
 Degetul clipei Pentru păcatele drumului străbăt...
 Ultimul poştaş Crezusem că nu mai pot înflori î...
 O altă jumătate Încă cu mult înainte de Apoca...
 O altă jumătate Încă cu mult înainte de Apocali...
o ► iulie (1)
 Pro...verbe Volum nepublicat inca .Doresc sponsor...
o ► iunie (8)
 Gala premiilor revistei „Metamorfoze” Vizuali...
 Până la publicarea volumului de faţă,Marion Manole...
 Marion Manolescu Pribeag printre gânduri Exilé...
 ILUZIONISTUL CUVINTELOR de Cosmin ŞTEFĂNESCU În ...
 prof.dr.Const.Miu,poetulCristian Neagu si poetul C...
 lansare de carte
 Lansare de carte
 Poetica pribegirii In noua carte,Pribeag...
o ► aprilie (2)
 LEAC “Cu răbdarea la n...
 Poetul internaut
o ▼ martie (4)
 Primăvara poeţilor”, la Medgidia Tatian IORGA (tat...
 Internet cafe
 BRAŢELE DESTINULUI
 GANDUL CA SALVARE A SINELUI

Despre mine

Marion Manolescu
Profesor de limba francez autorul volumelor:Frumusetea clipei-2oo5/Pribeag printre ganduri2005/Brateledestinului/2008 /Internet cafe 2009/Pro...verbe -2009-ultimile 4 bilingve.Ultimul postas-2010
Vizualizaţi profilul meu complet

prof.Abdulea Petcu despre "Ultimul postas"

Cartea “Ultimul poştaş” a dlui Marion Manolescu este mesajul poetic cald,uman,al celui care a trecut printr-o experienţă limită,o boală învinsă poate chiar prin scris ,scris devenit o formă de luptă şi având astfel asupra noastră un ascendent metafizic,spiritual,existenţial şi psihologic,pentru că noi nu am putut privi lucrurile din unghiul acela dureros,unde s-a aflat poetul.Ni se oferă o poezie celebrală,minuţios lucrată care poartă,totuşi,pecetea stilistică a primelor sale carţi,aceea a unui cald lirism,a unei atitudini reflexive în faţa celor mai umile elemente ale realului,la care se adaugă un sentimentalism modern ,cu ecouri din Blaga şi Baconski.
Prin poemele scrise din prima parte a cărţii ne aminteşte de
“Cartea prietenilor”,cărora ,cu o imensă dragoste ,le adresează câte
o poezie,cu numele prietenului în acrostih,dar numărul lor nu se
opreşte la cei menţionaţi,ci trece dincolo de coperte,volumul fiind
un imn de iubire adresat tuturor oamenilor.Dl Manolescu
îmbrăţişează această lume întreagă ,cu oamenii ei deosebiţi pe care–
i simte aproape fără o ierarhie afectivă,o lume cu bunele şi relele
ei,dar atât de miraculoasă în unicitatea sa.
Este un eu care se marturiseşte pe un ton grav şi în această confesiune tulburatoare putem distinge două paliere.Pe de o parte ,golul ,pustiul ,asumate cu o gesticulaţie calmă,tristă,în care se aşează”amăgiri”,”clepsidre împăiate”,”lacrimi abandonate în durerile lumii”,o “nemarginire pierdută”o “rătacire prin anotimpuri”.Pe de altă parte ,pluteşte în versuri o nostalgie ,o dragoste liniştită,sublimată ,un dor de “paradisul pierdut”,cu “ţărmuri de nelinişti” şi linişte ,”nopţi iluminate de izbăvire”,”în ochi încântaţi de candelabre de tăcere “şi cu “retrăiri ale existenţei elementelor”şi “răspântii împovărate de dor”.Este o ranăa sufletului,cândva dureroasă,dar din ea se naşte poezia.Francezii spun că”la poésie est une blessure de l’âme qui devient lumière”.Din rana acum cicatrizată au rămas doar ecouri ale suferinţei.Ambiţii,”gânduri de mărire”deţinute “în genă”pe care le va fi avut poetul ,numit “crai al vanităţii”au existat doar pănă la graniţa de unde începe boala fizică,metamorfoza.E un dincolo spre care autorul priveşte azi cu înţelegere şi detaşare,dar,în acelaşi timp,cu o oarecare doză de desconsiderare.Cotidianul agasant,problemele de care ne lovim ceas de ceas,obsesiile supra dimensionate erau o lume măruntă care-l împiedica să vadă esenţele.Depăşind acest prag ,la vârsta înţelepciunii şi la vama suferinţei ,poetul se redefineşte şi îşi vede propria identitate:”chipul cenuşii”reflectat de “oglinda revoltei acestei lumi”chip prins în rama resemnării,”a înstrăinării de neprihanire.Universul personal se topeşte în universul celorlalţi şi apoi în marele Univers ,parcă fuzionând sub bagheta zeului invocat în ultimile poeme,zeu numit TACERE.Tac toate:clepsidră,vitralii,zorii,pedeapsa.Tăcerea devine un centru gravitaţional ce îndeamnă şi la o lectură tăcută,solitară. Diversitatea redevine TOT,un tot primordial ,din care se va naşte o altă lume,darpentru aceasta este nevoie de o linişte supremă,de tăcerea cosmică numită Dumnezeu.

Prof,ABDULEA PETC